KATEGORIE
Strona główna » Reklamacje

Reklamacje

REKLAMACJE
 1. Wszystkie produkty sprzedawane przez Hurtownię TradElectra są nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancjom producenta.
 
 1. Termin gwarancji wynosi 2 lata od daty sprzedaży, chyba ze Producent określi inaczej.
 
 1. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące.
 
 
 1. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia Produktów pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej bezzwłocznie przy odbiorze, lecz nie później niż w ciągu 7 dni (zgodnie z Art. 74 Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r., Dz.U. 2000 nr 50, poz. 601 z późn.zm). Jeśli stwierdzi nieprawidłowości w usłudze przewozowej lub uszkodzenia, należy wypełnić formularz szkody dostarczony przez przewoźnika. Sklep Internetowy udostępni Klientowi wszelkich potrzebnych informacji i danych.
 
 1. W przypadku, gdy Klient otrzymał towar niesprawny lub wadliwy ma on prawo do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji lub rękojmi.
 
 
 1. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
 
 1. Rozpoczynając procedurę reklamacyjną klient musi poinformować sklep czy składając reklamację korzysta z rękojmi czy gwarancji.
 
 1. Zarejestrowani klienci mają dostęp do modułu reklamacji. Pozostali klienci informują Sklep o chęci złożenia reklamacji drogą mailową, korzystając z formularza reklamacji, dostępnego poniżej lub opisując reklamację w mailu skierowanym do sklepu.
 
 1. Przebieg procedury reklamacyjnej:
 1. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane na drodze pisemnej pocztą lub poprzez sieć Internet (przy czym wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu równoznaczne jest z zachowaniem formy pisemnej) . Reklamacje zgłaszane wyłącznie telefonicznie nie będą rozważane, gdyż nie zostało dopełnione ich prawidłowe zgłoszenie.
 
 1. Klient rozpoczyna reklamację poprzez moduł reklamacji (w przypadku klientów zarejestrowanych) lub informuje Sklep Internetowy o wadliwości produktu poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: sales@tradelectra.pl  (w przypadku klientów niezarejestrowanych) w postaci uzupełnionego formularza reklamacji, dostępnego poniżej lub opisu reklamacji w formie pisemnej (np. e-mail).
 
 
 1. Konsultant kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów. Sprawdza jednocześnie czy wadliwe działanie produktu nie wynika wyłącznie z jego niewłaściwego uruchomienia lub użytkowania.
 
 1. W przypadku, gdy Konsultant wykluczy fakt niewłaściwego uruchomienia, zresetowania lub użytkowania przedmiotu informuje Klienta o rozpoczętej procedurze reklamacyjnej.
 
 1. Klient odsyła Produkt na adres Sklepu Internetowego (lub inny wskazany przez Konsultanta) na własny koszt. Sklep Internetowy nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Jeśli reklamacja zostanie uznana, klientowi przysługuje zwrot kosztów nadania, z zastrzeżeniem jednak, że przedmiot musi zostać odesłany do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem wskazanego przez Sklep kuriera Pocztex 48 ( w ramach usługi „Zwroty”, wysyłając klientowi uprzednio list przewozowy. Klient nie może samodzielnie wzywać kuriera Pocztex) lub, jeśli Sklep nie ma możliwości zorganizowania przesyłki w taki sposób, może wyrazić zgodę na wysłanie jej przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym ekonomicznym lub paczką zwykłą ekonomiczną, uwzględniając ten sposób, który jest najtańszym sposobem wysyłki danego produktu. Jeśli Klient wybierze inny rodzaj przesyłki lub innego dostawcę usługi (np. kuriera), Sklep TradElectra pokryje koszty tej wysyłki wyłącznie w przypadku, jeśli nie przekroczą one wartości rodzajów przesyłek wskazanych przez Sklep TradElectra. W przeciwnym przypadku Sklep zwróci koszty jedynie do wartości kosztów wskazanych przez siebie rodzajów najtańszej wysyłki, jako właściwych do dokonania zwrotów. Cenny przesyłek poleconych ekonomicznych i paczek ekonomicznych nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej są ściśle określone i zależą od wagi przesyłki. Ceny przesyłek i paczek pocztowych znajdują się na stornie: http://cennik.poczta-polska.pl/ w zakładce „Kalkulator usług krajowych” (dla przesyłek i paczek krajowych) lub „Kalkulator usług zagranicznych” (dla przesyłek zagranicznych).
 
 
 1. Adresem do wysyłki produktów reklamowanych jest adres Sklepu internetowego, tj. Hurtownia TradElectra Justyna Bieńka, ul. Kusocińskiego 16/1, 87-100 Toruń. Pracownik sklepu może wskazać, wyłącznie dla przyspieszenia procedury reklamacji, inny adres wysyłki (np. serwisu konkretnego producenta). Jeśli jednak nie wskaże takiego adresu, reklamowany produkt powinien być odesłany na adres Sklepu Internetowego.
 
 1. Produkt musi zostać odesłany  w opakowaniu, które zabezpieczy go przed uszkodzeniami podczas transportu wraz z całym osprzętem, który Klient otrzymał wraz z towarem (np. okablowanie, sterowniki, instrukcje, groty…itd.). Gwarancji nie podlegają produkty, które nie zostały odesłane w całości lub z niepełnym osprzętem.
 
 
 1. Do Produktu dołączyć należy dowód zakupu, swoje dane kontaktowe, nr konta, na który zostaną zwrócone ewentualne koszty oraz informację dotyczącą uszkodzenia lub wady produktu. Informację tę można wysłać osobno – na adres e-mail: sales@tradelectra.pl
 
 1. Klient musi wskazać jednoznacznie, czy składając reklamację korzysta z praw rękojmi czy gwarancji. Sklep zastrzega sobie prawo do skierowania do Klienta takiego zapytania, jeśli Klient nie określił się składając reklamację.
 
 1. Bieg terminu reklamacji rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego urządzenia oraz uzyskania informacji, czy klient korzysta z gwarancji czy rękojmi. Aby reklamacja została skutecznie rozpoczęta (rozpoczął się termin realizacji reklamacji) oba warunki muszą być spełnione.
 
 1. Po otrzymaniu Produktu przez Sklep Internetowy podlega on sprawdzeniu.
 
 • Sklep Internetowy musi ustosunkować się do Reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i informacji o korzystania z praw z tytułu rękojmi. W przypadku otrzymania produktu i uzyskania informacji, iż reklamacja opiera się o gwarancję, Sklep musi ustosunkować się do reklamacji w terminie podanym w gwarancji, jeśli jednak termin ten nie został w gwarancji określony –nie może on być dłuższy niż 14 dni. Przez ustosunkowanie rozumie się określenie, czy reklamacja została uznana. Informacja taka może zostać wysłana w formie mailowej lub poprzez Pocztę Polską. W przypadku wysyłki Pocztą Polską za datę rozpatrzenia reklamacji uznaje się datę nadania korespondencji w placówce Poczty Polskiej.
 
 
 1. Klient będzie informowany na bieżąco o statusie reklamacji.
 
 
 • W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana Sklep Internetowy na swój koszt odsyła Klientowi Produkt wolny od wad.
 
 • W przypadku, gdy niemożliwa jest naprawa lub wymiana Produktu, Klient otrzyma zwrot wartości zakupu Produktu na wskazane konto niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zaistniałym fakcie.
 
 1. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana towar może zostać odesłany na koszt Klienta za pobraniem, lub Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wysyłki przed wysyłką Produktu. Klient musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wysyłką. Sklep Internetowy może odesłać towar także na własny koszt. W tym przypadku klient nie musi być informowany przed wysyłką przedmiotu.
 
 1. Klient musi zostać poinformowany o powodzie nieuznania reklamacji na drodze pisemnej, przy czym zachowaniem formy pisemnej jest także wysłanie informacji drogą mailową.
 
 1. Wszelkie koszty, które powinny zostać zwrócone klientowi, zostaną zwrócone tylko na konto podane w formularzu reklamacyjnym lub innym piśmie dołączonym do reklamowanego towaru lub wysłanym równolegle za pomocą sieci Internet, z wyraźnym wskazaniem, iż owej reklamacji dotyczą. Nie istnieje możliwość dokonania zwrotu tylko na podstawie informacji, iż pieniądze powinny zostać przelane na konto, z którego środki zostały przelane Sprzedającemu.
 
 1. Hurtownia TradElectra odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgonie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy poinformować o tym Sklep Internetowy niezwłocznie, wskazując na charakter niezgodności.
 
 1. Po odsprzedaży towaru przez Klienta innemu odbiorcy Sklep Internetowy zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru.
 
 
 1. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Klienta oraz wady towaru spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i konserwacją, a także za wady powstałe w wyniku uruchamiania, wykorzystywania lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.
 
 

 

 Formularz do pobrania:
Formularz_reklamacji pobieranie
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu