KATEGORIE
Strona główna1 » Pomagamy chronić środowisko

Pomagamy chronić środowisko

INFORMACJE DLA KLIENTAW trosce o środowisko i przestrzeganie zasad jego ochrony nasza firma Hurtownia TradElectra Justyna Bieńka  jest zarejestrowana pod numerem     w Rejestrze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępnego pod adresem bdo.mos.gov.pl
 
Zgodnie z wymogami USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, ze zm.) posiadamy zawartą umowę z zakładem przetwarzania - firma KARAT ELEKTRO RECYKLING S.A. zarejestrowaną w rejestrze pod numerem 000000777.
Współfinansujemy ekologiczne kampanie edukacyjne prowadzone w szkołach.
 
Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz finansujemy system zbierania zużytego sprzętu, jego przetwarzanie, odzysk i recykling.
 
Informujemy, że nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego, w tym dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz jest karalne. Prosimy o zapoznanie się zasadami, jak postępować ze zużytym sprzętem.

Jednocześnie informujemy że w cenie urządzeń elektronicznych zawarty jest koszt gospodarowania odpadami (obejmujący zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu)  w wysokości KGO=0,6zł/kg
 
 
 

UWAGA!

Zakazuje się demontażu oraz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Powinien on być wyłącznie przekazywany do firm zbierających zużyty sprzęt lub do zakładów przetwarzania. Art. 95 ww. USTAWY wskazuje, że kto wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.
 
                     alt  Symbol przekreślonego umieszczany na każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informuje, o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

  • Zużyty sprzęt można zostawić bezpłatnie u dystrybutora lub w sklepie, w którym nabywa się nowy sprzęt tego samego rodzaju, w stosunku jeden do jeden! Oznacza to, że w miejscu zakupu można zostawić np. starą lodówkę kupując nową.
  • W momencie, kiedy dystrybutor dostarczy klientowi sprzęt do domu jest obowiązany do bezpłatnego zabrania zużytego sprzętu, również w przypadku zakupu sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
  • Małogabarytowy, zużyty sprzęt o wymiarach nieprzekraczających 25 cm można zostawić bezpłatnie w sklepie o powierzchni minimum 400 m2 bez konieczności kupowania nowego sprzętu!
  • Zużyty sprzęt można przekazać do zakładów przetwarzania lub punktów zbierania, do których należą między innymi Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowane przez gminy. Adresy punktów zbierania są udostępniane na stronach internetowych lub tablicach ogłoszeniowych urzędów gminy.
  • Zużyty sprzęt można zostawić nieodpłatnie w punkcie serwisowym, jeżeli okazało się, że jego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych.
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.
 
Przejdź do strony głównej