KATEGORIE
» Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa zasady przechowywania, dostępu i magazynowania danych osobowych Klientów  przez Hurtownię TradElectra Agnieszka Bieńka, Toruń 87-100, ul. Kusocińskiego 16/1, która wg ustawy o ochronie danych osobowych, staje się ich administratorem.
 
 1. DEFINICJE
 
 1. Administrator: Hurtownia TradElectra Agnieszka Bieńka z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Kusocińskiego 16/1, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8792101808, Regon: 341372230
 2. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez firmą Hurtownia TradElectra Agnieszka Bieńka od adresem www.tradelectra.pl
 3. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez firmą Hurtownia TradElectra Agnieszka Bieńka od adresem www.tradelectra.pl
 4. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu
 5. Konto Klienta: strona w Sklepie Internetowym, baza zawierająca dane Klienta, po zalogowaniu do której Klient może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię swoich dotychczasowych zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień a także ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (dz.U. z 2002 Nr.101 poz. 926 z późn. zm.)
 
 
 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 
 1. Administratorem magazynowanych danych osobowych i operatorem Sklepu jest  Hurtownia TradElectra Agnieszka Bieńka z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Kusocińskiego 16/1, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8792101808, Regon: 341372230, zwana w niniejszym dokumencie Administratorem.
 2. Podawanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wszystkie dane osobowe przekazane Administratorowi wykorzystywane i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę.
 4. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jednak uniemożliwia to złożenie i realizację zamówienia w Sklepie Administratora oraz uzyskanie dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu Administratora.
 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz ich usunięcia w dowolnym momencie. Klienci zarejestrowani zmian tych mogą dokonać poprzez Panel Klienta. Klienci niezarejestrowani lub chcący usunąć swoje dane muszą w tym celu skontaktować się z Administratorem.
 6. Administrator przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były bezpieczne, a poziom świadczonych przez niego usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
 9. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Hurtowni TradElctra oraz ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy i zamówienia.
 
 
 1. SPOSÓB POZYSKIWANIA INFORMACJI
 
 1. Sklep pozyskuje informacje dotyczące danych osobowych w następujący sposób:
 1. Dobrowolne wpisywanie prze Klienta do formularzy danych osobowych
 2. Dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączenia (adres IP)
 3. Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (Szczegóły działania plików i polityki zarządzania plikami cookies poznać można w zakładce „POLITYKA COOKIES”).
 
 
 1. RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH
 
 1. Podczas rejestracji Konta Klienta:
 1. Administrator gromadzi dane niezbędne do założenia konta, takie jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej
 2. Zarejestrowanie tych danych umożliwia Klientowi i założenie Konta Klienta umożliwia Klientowi szybsze składanie kolejnych zamówień, gdyż nie musi każdorazowo wypełniać swoich danych osobowych.
 3. Rejestracja danych w ten sposób umożliwia Klientowi obserwowanie historii zamówień.
 
 1. Podczas składania zamówienia, bez zakładania Konta Klienta:
 1. Administrator prosi o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienie (takie jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), które w przypadków Klientów posiadających Konto Klienta w większości  uzupełniają się automatycznie.
 
 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Klienta o nowych Produktach i promocjach lub w celu wysyłki Newslettera.
 1. W tej sytuacji Klient proszony jest o podanie jedynie adresu poczty elektronicznej
 2. Zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji zamówienia lub założenia Konta Klienta, Klient nie akceptuje automatycznie zgodny na przesyłanie treści reklamowych czy Newslettera. Te działania wymagają osobnej zgody.
 3. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania treści reklamowych lub subskrypcji Newslettera, logując się na swoje Konto lub klikając link anulujący subskrypcję w stopce Newslettera lub zwracając się z takim żądaniem do Administratora wysyłając mu e-mail.
 
 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dostęp do danych osobowych Klienta mają wyłącznie pracownicy Sklepu.
 2. Pracownicy Sklepu zostali przeszkoleni w zakresie zgodnie z polityka bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
 
 
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 
 1. Dane osobowe podlegają udostepnieniu podmiotom zewnętrznym tylko w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie podmiotom niezbędnym do realizacji zamówienia (t.j., np. serwis płatności On-line, serwis banku, Poczta Polska itp.) i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej udostępniane są wyłącznie za zgodą tej osoby.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań.
 5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 
 
 1. KONTAKT ADMINISTRATORA Z KLIENTEM
 
 1. Administrator kontaktuje się z Klientem niemal wyłącznie za pomocą przekazanego przez Klienta adresu e-mail.
 2. W szczególnych przypadkach, t.j. jeśli próby kontaktu za pomocą poczty elektronicznej nie przyniosły efektu, lub nastąpiła awaria sieci Interent i kontakt poprzez adres e-mail jest niemożliwy, Administrator może skorzystać z podanego przez Klienta numeru telefonu.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji, potrzebę potwierdzenia wiarygodności osoby podejmującej kontakt, Klienci proszeni są o kontakt z Administratorem w pierwszej kolejności poprzez adres e-mail: sales@tradelectra.pl. Wszelkie zmiany i zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie na drodze kontaktu mailowego. Tylko w szczególnych przypadkach Administrator proponuje kontakt telefoniczny i nigdy nie realizuje zamówień i zmian złożonych przez telefon, bez otrzymania ich potwierdzenia na drodze mailowej lub poprzez Panel Klienta.
 4. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących Polityki Prywatności Klient proszony jest o kontakt z administratorem pod adresem: sales@tradelectra.pl
 
 
 1. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI
 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie tego wymagać obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 2. O zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informował Klientów drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail).
 3. Powiadomienie o zmianie Polityki Prywatności przez Administratora zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej Polityki Prywatności.

Przejdź do strony głównej